Vrácení a reklamace

Informace k uplatnění reklamace

Zakoupení zboží jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nesprávným užíváním zboží (tj. užíváním k jinému účelu, než je výrobek určen, vystavením zboží nadměrnému zatížení a namáhání) či úmyslným poškozením nebo práva z vad, o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení kupní ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení zboží.

Záruční lhůta je 24 měsíců od zakoupení zboží a jeho následného převzetí. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

 

PRAKTICKÉ POKYNY:

Pokud se na zboží, zakoupeném v našem e-shopu, vyskytla vada, neváhejte nás nejprve kontaktovat e-mailem či telefonicky. Rádi s Vámi probereme veškeré možné varianty jejího vyřízení a poradíme s dalším postupem.

 1. Zboží zakoupené v našem e-shopu, u kterého se projevila vada, můžete reklamovat, a to zasláním nejlépe na adresu DEXTRUM Fulfillment, Kirilovova 181, 739 21 Paskov, Česká republika.
 2. Zboží nám doručte kompletní, včetně všech jeho součástí (tj. včetně všech přídavných popruhů, přívěsku aj.).
 3. K reklamovanému zboží nebo do emailu info@levande.cz přiložte vyplněný a podepsaný tento „Formulář pro uplatnění reklamace s podrobným popisem vady zboží, preferovaným způsobem vyřízení reklamace, Vašimi kontaktními údaji a přiložte kopii dokladu o zakoupení zboží.
 4. Věnujte prosím pozornost zejména správnému uvedení bankovního účtu, na který Vám budeme vracet peníze v případě, kdy bude reklamace vyřízena formou slevy z kupní ceny či vrácením plné kupní ceny.
 5. Zásilka s reklamovaným zbožím musí být zabalena odpovídajícím způsobem pro přepravu. Nepřebíráme odpovědnost za škody způsobené přepravou zboží v nevhodném obalu nebo vlivem chybné manipulace se zbožím.
 6. Projeví-li se vada na zboží v průběhu šesti měsíců od jeho převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí (viz ust. § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění). V takovém případě nám zboží doručte výše zmíněným způsobem a my zajistíme bezodkladnou výměnu zboží za bezvadné či vrácení kupní ceny.
 7. Lhůta k vyřízení reklamace je nejdéle 30 dní a začíná běžet dnem převzetí zboží prodávajícím. Reklamační řízení se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Relevantní ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k uplatnění reklamace:

§ 2165

(1) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

§ 2167

Ustanovení § 2165 se nepoužije

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

§ 2169

(1) Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

(2) Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

(3) Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

§ 2170

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

§ 2173

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

 

Informace k odstoupení od kupní smlouvy:

 1. Zboží zakoupené v našem e-shopu můžete bez problémů vrátit, a to zasláním nejlépe na adresu: DEXTRUM Fulfillment, Kirilovova 181, 739 21 Paskov, Česká republika, ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy jste obdrželi zásilku se zbožím.
 2. Zboží nám zašlete nepoškozené, neopotřebené, kompletní, včetně všech jeho součástí (tj. včetně všech přídavných popruhů, přívěsku, visačky, dust bagu, pokud byl součástí zásilky aj.). Pokud jste k nákupu obdrželi dárek, přiložte jej rovněž ke zboží, které vracíte.
 3. Ke zboží, které vracíte, nebo do emailu info@levande.cz přiložte vyplněný a podepsaný tento „Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy“ a přiložte kopii dokladu o zakoupení zboží.
 4. Věnujte, prosím, pozornost zejména správnému uvedení bankovního účtu, na který Vám budeme vracet peníze za vrácené zboží.